Novinky

Pravidelne pridávame novinky od našich tvorcov a partnerov o priebehu projektu, nových miestach, príbehoch a zvukoch.

apríl, 2023

Zvuky miest

Dluga

Započúvajte sa do zvukov z rozličných lokalít mesta Rožňavy a z Pobaltia. A potom  skúste  o nich diskutovať.

1. Kaviareň na Námestí baníkov v Rožňave

2. Zvony na Námestí svätého Petra v Ríme

3. Pobrežie Baltského mora

4. Rozhovory v Gdansku

Podporné otázky a úlohy:

 • Započúvajte sa do zvukov miesta a premýšľajte, čo sa tam mohlo odohrávať.
 • Skúste odhadnúť, kde sa mohlo diať to, čo počujete. 
 • Čo si predstavujete pri týchto zvukoch?
 • Viete rozoznať jazyk? 
 • Ako by si sa cítil/cítila v tomto prostredí?
 • Čo by sme videli okolo seba?
 • Ktorá časť dňa je zachytená v nahrávkach?
 • Skús graficky zaznamenať rôzne vrstvy zvuku.
 • Pokús sa nakresliť prostredie, ktoré počuješ.

marec, 2023

Deviataci prvákom

Na našej škole sme zahájili novú tradíciu – DEVIATACI PRVÁKOM. Naši deviataci sa rozlúčili s rokmi strávenými na základnej škole a okrem popísaných lavíc zanechali v areáli školy aj milú stopu –  pre každú prvácku triedu vysadili strom, či ker. Deviataci svojich mladších spolužiakov so stromami a kríkmi oboznámili, naučili ich aj ako sa o ne ďalšie roky starať. Prváci  vedia, že stromčeky treba hlavne pravidelne zalievať a tešia sa, že  budú spoločne na našej škole rásť. Touto peknou aktivitou žiaci vniesli na MIESTO - školský dvor radosť a pozitívnu energiu.

február, 2023

Lesné piatky a Hľadačky udržateľnosti

ZŠ Winterslow, Wiltshire UK

Lesné piatky

Na základnej škole Winterslow máme „lesné piatky“, kde sa deti učia v prírode. Robíme to tak po celý rok, aby deti pochopili vplyv ročných období na životné prostredie. Činnosti zahŕňajú zber odpadu, mapovanie, stavanie, orezávanie, umenie a koláže, ako aj praktické zručnosti.

Hľadačky udržateľnosti

Vytvorili sme pre deti hľadačku, vďaka ktorej sa dozvedia, ako v našej škole podporujeme princípy udržateľnosti. Deti pomocou iPadov hľadali a skenovali QR kódy. Kódy boli prepojené s informáciami o prostredí našej školy. Ďalším krokom je rozšírenie pátrania na miestnu komunitu Winterslow.

december, 2022

Deti z Wigtonu robia divy!

Deti zo školy Wigton Nursery and Infant School pracovali na projekte rozvoja záhrady pre celú komunitu. Najprv preskúmali miestnu oblasť a diskutovali o tom, kde by sa chceli rozvíjať, potom sa deti po škole dobrovoľne prihlásili do práce spolu so zamestnancami na zveľaďovaní záhrady. Záhrada sa nachádza mimo školského areálu, ale je pre žiakov ľahko prístupná. Na záhrade sa ešte pracuje.

Deti na fotke sú hrdé na to, že môžu ukázať, ako spolupracovali na rozšírení chodníka, keďže sa rozhodli, že chcú, aby mal každý bezpečný prístup do záhrady. Teraz je chodník dostatočne široký pre bezbariérový prístup. Záhrada je malá časť Phoenix Parku, ktorý v poslednej dobe zažil veľa zaujímavých zmien, vrátane vybudovania jazierka a včelej záhrady s lúčnymi kvetmi. Všetky časti miestnej komunity pracovali v rôznych oblastiach parku, ako napríklad pracovná skupina z miestnej továrne, či miestna mládežnícka skupina spolu s podporou mestskej rady.

november, 2022

Ovocný sad v Dedkovej záhrade

ZŠ s MŠ Františka Jozefa Fugu, Vinné

V našej Dedkovej záhrade máme starý ovocný sad. Nájdeme tu jablone, slivky, orech i hrušku. Ovocie z nej nám veľmi chutí. Keďže 21.10. bol Deň starých odrôd jabĺk, zašli sme do našej záhrady a pod stromami sme nazbierali jablká z viacerých druhov jabloní. V triede sme ich potom skúmali všetkými zmyslami. Dozvedeli sme sa rôzne informácie o nich. Napísali sme jablkový list, napodobňovali sme rast semienka až po dospelý rodiaci strom. Chutnali sme čerstvé i pečené plody jabĺk. Tie čerstvé nám chutili viac. V záhrade sme potom robili jablkové obrázky, hrali sme sa hry, spievali a na záver sme napodobnili červíka v jablku. Tento deň sa nám ozaj vydaril. Skúsite niečo podobné urobiť aj vy vo vašej záhrade?

september, 2022

Hľadačka Oughterside v Cumbrii

Základná škola Oughterside v Cumbrii v Spojenom kráľovstve vytvorila hľadačku v okolí svojej dediny.
Najprv preskúmali históriu krajiny a zistili, že väčšina z nej je rekultivovaná pôda po starých uhoľných baniach. Mnohé z domov boli pôvodne postavené pre baníkov, ktorí v nich žili, a rozprávali sa so staršími ľuďmi v obci, ktorí si pamätali, ako táto oblasť vyzerala kedysi. Skúmali kvety, ktoré rastú na okrajoch a na poliach, a v rámci hľadania nakreslili sprievodcu kvetmi. Vytvorili mapy a zapísali si všetky indície. Požiadali postavu Králika, aby im pomohol ako sprievodca, pretože na poliach tu žije veľa králikov, ktorí si na kvetinách radi pochutnávajú.

Hľadačku nechali vonku celé leto, aby ju mohli preskúmať miestni ľudia a návštevníci.

Komentár školy: "Skvele sme si to užili a veľa sme sa naučili! Ďakujeme Jáchym, že si nám ukázal, ako sa robí hľadačka!"

júl, 2022

Ako SEVER pracuje so školami v rámci komunitného aktivizmu alebo program „Škola pre udržateľný život“

Základné informácie o programe

Program Škola pre udržateľný život sa realizuje od roku 2004 a je jedným z najdlhšie prebiehajúcich vzdelávacích programov v Českej republike.
Hoci program prešiel viacerými, prevažne technickými zmenami, jeho cieľ a základná metodika zostávajú rovnaké.

Škola pre udržateľný život (ŠUŽ) je program, ktorý pomáha školám prispievať k zlepšovaniu životného prostredia a kvality života v ich okolí. Prostredníctvom projektov žiaci, učitelia a miestna komunita podporujú udržateľný rozvoj daného miesta a žiaci sa učia dôležitým životným zručnostiam.

S čím pracuje ŠUŽ?

Program Škola pre trvalo udržateľný život spája projektové vyučovanie a učenie sa na mieste tým, že využíva miestne problémy (prírodné, kultúrne, historické, hospodárske a sociálno-politické súvislosti) ako jednotiaci kontext pre učenie. Cieľom všetkých aktivít je vytvoriť produkt, ktorý bude prínosom pre dané miesto.

Miestne zakotvené učenie (MZU)

= miestne vzdelávanie pre udržateľný život.

MZU má niekoľko princípov (viac o MZU nájdete v metodike programu MZU "Cesta labyrintom MZU"). Pre účely programu MZU sme princípy zjednodušili na 6 základných:

 1. Učenie o mieste - vyučovanie založené na miestnej situácii - využívanie miestnych prírodných a spoločenských súvislostí a tém ako kontextu pre medzipredmetové učenie. Využíva kolegiálnu spoluprácu a zdieľanie medzi pedagógmi na ilustráciu konkrétneho obsahu na témy miesta. Týmto spôsobom sa učenie a jeho témy stávajú relevantnými pre žiaka, ktorý vidí súvislosť s vlastným životom.
 2. Učenie na mieste, učenie sa v reálnom svete - trieda alebo priestor, kde sa žiak učí, nie je len budova školy. Učiteľ pri vyučovaní aktívne využíva kontakt s reálnym svetom - mimo triedy, v teréne, v parku, na školskom dvore, v obci a jej okolí, aby žiaci videli témy na vlastné oči, mohli sa ich reálne dotknúť a zapojiť do učenia aj ostatné zmysly.
 3. Partnerstvá s miestnou komunitou a organizáciami - pedagógovia nemusia byť odborníkmi na všetky témy na miestnej úrovni. Môže spolupracovať s komunitou - od miestneho lesníka, cez obvodné združenie až po múzeum - a učiť ich v triede alebo mimo nej. Do vzdelávania detí sa tak zapájajú miestni obyvatelia, odborníci a organizácie. Ak má byť žiacky projekt udržateľný a mať dlhodobý vplyv, nemôže byť spojený len s miestom, ale aj s miestnymi ľuďmi a aktérmi. Ak sú do realizácie projektu zapojení ako rovnocenní partneri, škola dokáže vytvoriť dlhodobé, vzájomne prospešné partnerstvá.
 4. Práca s rolou učiteľa a žiaka - aby sme žiaka motivovali k celoživotnému vzdelávaniu, je potrebné dať mu priestor, odovzdať mu určitú mieru zodpovednosti za vlastné učenie. Žiak má možnosť rozhodovať sa počas vyučovacej hodiny a ovplyvniť priebeh cesty labyrintom ŠVP a výber vyučovaných tém. Úloha učiteľa je skôr úlohou sprievodcu, ktorý žiakom dôveruje, určuje hranice a pravidlá. Dôležitou súčasťou úlohy učiteľa je usmerňovať žiakov v procese učenia a reflektovať získané kompetencie.
 5. Pre miesto - celé vyučovanie je zamerané na dosiahnutie konkrétneho výsledku, ktorý rieši problémy alebo potreby miesta. Žiaci tak využívajú svoje vedomosti a zručnosti a majú pocit, že sami dokážu pozitívne ovplyvniť svoje okolie (presvedčenie o vlastnom vplyve) a sú motivovaní k aktivite a starostlivosti o svet, v ktorom žijú.

Projektové vyučovanie

Projektové vyučovanie nám dáva príležitosť prepojiť učenie s reálnym životom, riešiť aktuálne otázky a problémy a vytvárať hodnotné veci. Projektové vyučovanie je žiakmi riadený podnik, v ktorom sa deti učia systematicky riešiť potrebu alebo problém. Vytváranie zmysluplného produktu je to, čo dáva ich práci na projekte zmysel. Vedomosti a zručnosti, ktoré musia pri tom získať, sa týkajú tohto produktu. Sú to znalosti a zručnosti, ktoré sú logicky potrebné a nevyhnutné na dosiahnutie cieľa (vytvorenie produktu). Zatiaľ čo pri tematickom vyučovaní je poradie čiastkových tém určené rozvrhom a môže byť ľubovoľné, pri projektovom vyučovaní ide o logickú, systematickú postupnosť činností. Projekt sa uskutočňuje počas dlhšieho časového obdobia (projektový deň, týždeň, niekoľko týždňov alebo mesiacov počas školského roka).

Súčasťou ŠUŽ sú dva cykly projektového vyučovania:

Výsledkom prvého cyklu projektového vyučovania je vytvorenie udržateľnej "vízie miesta" - na základe mapovania a hlbšieho poznania miesta žiaci zhromažďujú, triedia a interpretujú informácie o svojom mieste a navrhujú, "aké miesto by chceli mať" - kam by sa malo v budúcnosti uberať približne o 10 rokov. Potom určia niekoľko zámerov (na riešenie problémov alebo potrieb miesta), ktorými môžu sami prispieť k naplneniu "vízie miesta".

Produktom druhého cyklu projektového vyučovania je realizácia projektu užitočného pre dané miesto - žiaci sa spoločne dohodnú na jednom projektovom nápade, preskúmajú jeho kontext (výskum), roztriedia potrebné informácie, naplánujú riešenia a zrealizujú ich - vytvoria produkt, ktorý prispeje k udržateľnej "vízii miesta".

august, 2021

Dedkova záhrada

My sme sa dnes prešli po našej Dedkovej záhrade a pokúsili sa na ňu pozrieť iným pohľadom. Našli sme viac "srdiečkových" miest, no ale aj také, ktoré v nás ten pocit nevyvolalo. Prekvapilo nás, že prednedávnom tu niekto pálil odpad. A tak sme toto miesto označili krásnym listom symbolizujúcim život i jeho pominuteľnosť.

Contributors

Contributing schools

Photo by Martin Kníže

School 1

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit."

Photo by Markus Spiske

School 2

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit."

Photo by Nagesh Badu

School 3

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit."